Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Электронные платёжные системы, операции с деньгами в сети

Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Сообщение EvPut » Пт авг 01, 2008 8:42 pm

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.06.2008 № 178
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25.07.2008 за № 688/15379

Положення
про електронні гроші в Україні


Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).
Метою цього Положення є регулювання діяльності, пов’язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю.
1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб’єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей, а також до систем електронних грошей в Україні.
1.2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
випуск електронних грошей – послуга з надання фізичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов’язана із зобов’язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу;
держатель – фізична або юридична особа, яка має право здійснювати операції з електронними грошима відповідно до договору, укладеного з емітентом або з уповноваженою ним особою;
електронний пристрій – чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам’ять комп’ютера тощо, які використовуються для зберігання держателями електронних грошей;
електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента;
емітент – особа, яка здійснює випуск електронних грошей;
користувач – фізична особа, яка має право використовувати електронні гроші для придбання товарів або послуг, а також для переказів іншим фізичним особам;
обмінні операції з електронними грошима – послуги з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом на електронні гроші іншого емітента;
погашення електронних грошей – послуга з вилучення електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред’явнику готівкових або безготівкових коштів;
розповсюдження електронних грошей – послуга з надання електронних грошей користувачам, яка не пов’язана із зобов’язанням щодо їх погашення;
система електронних грошей – сукупність відносин, які виникають між емітентом і держателями, у тому числі торговцями та користувачами, щодо здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей;
торговець – суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, що на підставі договору, укладеного з емітентом або уповноваженою ним особою, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.
1.3. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки (далі – банки-емітенти).
1.4. Банк-емітент веде окремий облік коштів, які надходять від держателів, загальною сумою на рахунку банку-емітента та окремо за кожним видом електронного пристрою.
1.5. Операції з електронними грошима здійснюються банками-емітентами та держателями відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, правил, установлених банками-емітентами та платіжними організаціями внутрішньодержавних або міжнародних платіжних систем, а також умов укладених договорів.
2. Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей
2.1. Банки мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях, за винятком випуску наперед оплачених платіжних карток.
2.2. Банк-емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суму готівкових або безготівкових коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб під час здійснення випуску електронних грошей.
2.3. Електронні гроші є випущеними з моменту їх завантаження банком-емітентом або уповноваженою ним особою на електронний пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача.
2.4. Банк-емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, не перевищувала суму, еквівалентну 5 000 гривень.
2.5. Банк-емітент зобов’язаний надавати держателям інформацію щодо тарифів і правил здійснення держателями операцій з випущеними ним електронними грошима.
2.6. Банк-емітент зобов’язаний до початку здійснення випуску електронних грошей та в порядку, установленому цим Положенням, узгодити з Національним банком правила системи електронних грошей, за винятком:
правил Національної системи масових електронних платежів;
випуску банком наперед оплачених платіжних карток за договором, укладеним з платіжною організацією міжнародної платіжної системи, зареєстрованим Національним банком у встановленому законодавством України порядку.
2.7. Банк-емітент зобов’язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
2.8. Банк-емітент зобов’язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов’язану з випуском та обігом електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
3. Вимоги щодо розповсюдження, використання, приймання та обмінних операцій з електронними грошима
3.1. Банк-емітент має право укладати договори з іншими юридичними особами про розповсюдження ними електронних грошей, за винятком розповсюдження наперед оплачених платіжних карток.
3.2. Банк-емітент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з іншими суб’єктами господарювання про надання користувачам таких засобів.
3.3. Користувачі мають право використовувати електронні гроші банків-емітентів для оплати товарів і послуг торговців, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам.
3.4. Торговець на підставі договору, укладеного з банком-емітентом або уповноваженою ним особою, має право приймати від користувачів електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.
3.5. Банк-емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими банками-емітентами, а також укладати договори з іншими суб’єктами господарювання про здійснення ними такої діяльності.
4. Вимоги щодо погашення електронних грошей
4.1. Банк-емітент зобов’язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.
4.2. Фізичні та юридичні особи, які не є банками, не мають права приймати електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти, за винятком укладення юридичними особами договору з банком-емітентом про розповсюдження електронних грошей.
4.3. Банк-емітент може здійснювати погашення електронних грошей у готівкових коштах або шляхом переказу на поточний рахунок пред’явника. Електронні гроші є погашеними банком-емітентом з моменту зарахування суми переказу на рахунок пред’явника або видачі йому готівкових коштів.
5. Вимоги до систем електронних грошей
5.1. Банк-емітент має право самостійно забезпечувати функціонування системи електронних грошей, а також укладати договори з юридичними особами про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.
5.2. Банк-емітент зобов’язаний забезпечити проведення користувачем кожної окремої трансакції в межах суми, передбаченої пунктом 2.4 глави 2 цього Положення.
5.3. Банк-емітент зобов’язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між держателями електронних грошей за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п’яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.
5.4. Банк-емітент зобов’язаний забезпечити запровадження в системі електронних грошей:
організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;
системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, обігу та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання.
5.5. Банк-емітент зобов’язаний визначати вимоги, передбачені пунктом 5.4 цієї глави, у договорах, укладених з юридичними особами, про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.
5.6. Банк-емітент зобов’язаний постійно проводити моніторинг системи електронних грошей за параметрами, установленими правилами системи електронних грошей.
6. Порядок узгодження правил системи електронних грошей
6.1. Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, для узгодження правил системи електронних грошей подає до Національного банку такі складені державною мовою документи:
а) клопотання про узгодження правил системи електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;
б) підписані керівником правила системи електронних грошей, які мають містити положення про:
порядок здійснення операцій між банком-емітентом та держателями, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;
управління фінансовими і технічними ризиками в системі електронних грошей;
систему безпеки і захисту інформації в системі електронних грошей;
в) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків з використанням електронних грошей, підписану керівником;
г) зразки договорів, які укладатимуться з держателями.
6.2. Строк розгляду Національним банком документів, поданих банком для узгодження правил системи електронних грошей, не може перевищувати одного місяця з дати надходження до Національного банку документів, які відповідають вимогам цього Положення.
6.3. Національний банк письмово повідомляє банк про узгодження правил системи електронних грошей і розміщує інформацію про це на сторінці Національного банку в мережі Інтернет.
6.4. Після розміщення Національним банком інформації про узгодження правил системи електронних грошей на сторінці Національного банку в мережі Інтернет інші банки-емітенти цієї системи мають право не узгоджувати відповідні правила.
6.5. Національний банк відмовляє банку в узгодженні правил системи електронних грошей за таких підстав:
подання неповного переліку документів, зазначеного в пункті 6.1 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;
надання недостовірної інформації;
відсутності в системі електронних грошей належного контролю за фінансовими та/або технічними ризиками.
6.6. Національний банк письмово із зазначенням підстав у строк, передбачений пунктом 6.2 цієї глави, повідомляє банк про відмову в узгодженні правил системи електронних грошей.
Банк може оскаржити рішення про відмову в узгодженні правил системи електронних грошей у суді.
6.7. Банк-емітент зобов’язаний протягом 10 календарних днів повідомити Національний банк про внесення змін до документів, на підставі яких були узгоджені правила системи електронних грошей, з їх обов’язковим поданням на розгляд, крім документів, передбачених підпунктом “г” пункту 6.1 цієї глави.
6.8. За порушення банками-емітентами вимог цього Положення Національний банк має право застосовувати заходи впливу відповідно до законодавства України.

Заступник директора Департаменту
платіжних систем – начальник управління Н.П.Вознюк

Виконавець
Начальник відділу моніторингу платіжних систем
Департаменту платіжних систем О.О.Махаєва

ПОГОДЖЕНО
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків
Національного банку України
_____________ В.М.Кравець
WMX Bank - ввод/вывод WebMoney в г. Макеевка, прием вкладов до 6% в месяц!
Аватара пользователя
EvPut
Новичок
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 1:51 pm

Re: Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Сообщение EvPut » Пт авг 01, 2008 8:50 pm

Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки (далі – банки-емітенти).

Фізичні та юридичні особи, які не є банками, не мають права приймати електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти, за винятком укладення юридичними особами договору з банком-емітентом про розповсюдження електронних грошей.


На мой взгляд - это полный бред. Все существующие платежные системы в Украине становятся "внезакона". Ждали-ждали закона, аналогичного российскому, чтобы полностью можно было легализоваться, но правительство подсунуло очередную свинью.... :( Вообщем слов нет.

Радует одно:

Юридичні особи, які здійснюють випуск електронних грошей в Україні і не є банками, зобов’язані протягом одного року з дня набрання вищезазначеною постановою чинності привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про електронні гроші в Україні.


постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2008


Есть еще 1 год и 5 дней :)
WMX Bank - ввод/вывод WebMoney в г. Макеевка, прием вкладов до 6% в месяц!
Аватара пользователя
EvPut
Новичок
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 1:51 pm

Re: Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Сообщение Drakoga » Сб авг 02, 2008 11:42 am

Такими темпами скоро все обменники закроются и все будут пользоваться епассом и ихними карточками....
Drakoga
Новичок
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб авг 02, 2008 11:33 am

Re: Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Сообщение megalex » Пн авг 04, 2008 6:03 pm

обмена Эл. денег до этого закона в Украине не было т.к. не было понятия этих денег, большое количество людей выполняло конвертацию валют кустарным способом незадумываясь об уплате налогов, получению большой прибыли без затрат мешало лиш невеликое распространение и доверие электронным валютам.

а уж поповоду банков извините, у нас даже менялы под универмагом стоят нелегально, так что милости просим или в цивилизованный или в теневой мир)
(©)(©)
Аватара пользователя
megalex
Модератор
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Сб июл 26, 2008 10:24 am
Откуда: м-н №6

Re: Дожились... :( "Положення про електронні гроші в Україні"

Сообщение EvPut » Ср авг 06, 2008 10:06 am

Об электронных деньгах украинцам волноваться не стоит
Источник: оВебМани.Ру

Национальный Банк Украины принял Положение "Об электронных деньгах в Украине". Согласно нему:

- Вводится понятие электронных денег. Ими называются "единицы стоимости, которые сохраняются на электронном устройстве, принимаются как средство платежа иными, кроме эмитента, лицами и являются денежными обязательствами эмитента".
- Эмитентом электронных денег в Украине могут быть только банки.
- Запрещаются переводы электронных денег от юрлиц к физлицам, а также от юрлиц к юрлицам.
- Сумма электронных денег на одном электронном устройстве не должна превышать 5000 грн (чуть более 1000 USD по текущему курсу), соответственно, этот лимит распространяется и на максимальный размер одной транзакции.

Положение вступает в силу 5 августа 2008 года.

Очевидно, что данные нормы лишают электронных денег многих преимуществ и наносят удар, в первую очередь, по пользователям и интернет-бизнесменам. Так, например, запрет на платежи от юрлиц к физлицам делает невозможным деятельность букмекерских контор, игровых ресурсов, партнёрских программ, рекламных агентов и других компаний, чья работа неразрывно связана с выплатами в пользу пользователей-физлиц; запрещает оплату труда работодателями, возвраты денежных средств клиентам интернет-магазинов и других торгующих сайтов. Не говоря уже о том, что сами банки, являясь структурами, мягко говоря, костными, вряд ли поспешат взять электронные деньги на вооружение.

Однако, по мнению оВебМани.Ру, онлайн СМИ слишком поспешили поднять шумиху вокруг этого события, не приняв во внимание несколько фактов. Во-первых, пока электронные деньги не описаны в других нормах законодательства и нет ясности, как применять эту категорию в бухгалтерской, налоговой отчётности и договорных отношениях, а также пока данная норма противоречит положениям украинских законов ("деньги существуют в наличной или безналичной форме") - никакого смысла подобное Положение, фактически, не имеет и является оторванным от жизни. Не говоря уже о том, что само Положение - нормативный документ Национального Банка Украины, чья регуляторная политика распространяется исключительно на банки. Во-вторых, Положение даёт действующим эмитентам 1 год на приведение своей деятельности в соответствие с новой нормой. То есть, в любом случае, никаких резких изменений ожидать не стоит.

Что же касается работы WebMoney в Украине, то можно сказать следующее.

Во-первых, "Украинское Гарантийное Агентство", гарант WebMoney по WMU, уже давно (с самого момента основания) сотрудничают с украинским банком. Данный банк даже фигурирует в пользовательских договорах и договорах с продавцами, первичных бухгалтерских документах. Все пользовательские средства обеспечены безналичными средствами на банковских счетах в стопроцентном объеме. Фактически, WebMoney оказалась в более выгодном положении перед другими системами, уже имея надёжного банка-партнёра. Просто теперь интеграция, видимо, ещё более усилится.

Во-вторых, определение "электронных денег" в Положении достаточно размыто, несмотря на кажущуюся ясность. Строго говоря, действующая уже в течение 4х лет правовая модель WMU, подкреплённая нормами Гражданского Кодекса, никак не подпадает под это определение, а сами WMU электронными деньгами не являются. В качестве средства платежа здесь применяются, конечно, не электронные единицы, а вполне ощутимые и закреплённые договорными отношениями права требования к дебитору (банку).

Фактически, у УГА есть выбор - адаптировать действующую модель под нормы Положения или ничего не менять. Вероятно, дальнейшие действия "Украинского Гарантийного Агентства" будут зависеть от того, насколько НацБанк осознает ущербность своего Положения для развития электронной коммерции и будет готов лоялизировать его. Пока же УГА в распространённом 4 августа заявлении просит пользователей относительно изменений в законодательстве не волноваться. Мы спокойно восприняли это Положение и надеемся на конструктивный диалог с НацБанком Украины, - отмечают представители Гаранта.

УГА подтверждает также, что обращение WMU, их ввод и вывод продолжатся без каких-либо изменений или ограничений вплоть до момента перехода на работу в рамках Положения. А на это, напомним, НБУ выделяет целый год. В течение этого года деятельность действующих эмитентов, в любом случае и независимо от чьего-бы то ни было мнения на данный вопрос, не является противоречащей Положению. А раз так, то и дилеры WMU, имеющие договорные отношения с Гарантом, также могут продолжать свой бизнес. То же касается и продавцов, работающих с WMU. После приведения прочей нормативной базы в соответствие с Положением и согласования правил работы с НБУ - произойдет изменение рабочей модели, которое никоим образом не скажется на пользователях и бизнесах. Банк, являющийся дебитором в ныне действующих договорах, станет называться банком-эмитентом электронных денег, "Украинское Гарантийное Агентство" – Агентом, дилеры – субагентами, - сообщается в пресс-релизе.

О статусе электронных денег, выпущенных зарубежными эмитентами, Положение умалчивает.
WMX Bank - ввод/вывод WebMoney в г. Макеевка, прием вкладов до 6% в месяц!
Аватара пользователя
EvPut
Новичок
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 1:51 pm


Вернуться в Электронная коммерция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron